8’ Kentia Palm in XL White Milo with Spanish Moss PC1175WHMI